مرور مطبوعات ایران ۱۵ بهمن ۵۷؛ اعتراضات علیه استکبار و امپریالسیم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرور مطبوعات ایران ۱۵ بهمن ۵۷؛ اعتراضات علیه استکبار و امپریالسیم

مسعود بهنود و مریم افشنگ مطبوعات آن روز را ورق می زنند و نگاهی می اندازند به انعکاس وقایع ۱۵ بهمن ۵۷ در روزنامه‌های اصلی آن دوران.