مرور مطبوعات ایران ۱۶ بهمن ۵۷؛ بالا گرفتن تنش بین دولت بختیار و آیت‌الله خمینی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرور مطبوعات ایران ۱۶ بهمن ۵۷؛ بالا گرفتن تنش بین دولت بختیار و آیت‌الله خمینی

در ادامه مرور مطبوعات روزهای انقلاب ۱۳۵۷، نگاهی می کنیم به مطبوعات ایران در روز ۱۶ بهمن.

مسعود بهنود و مریم افشنگ مطبوعات آن روز را ورق می زنند و نگاهی می اندازند به انعکاس وقایع ۱۶ بهمن ۵۷ در روزنامه‌های اصلی آن دوران.