مرور مطبوعات ایران ۱۸ بهمن ۵۷؛ بالا رفتن فشار به دولت بختیار و قدرت گرفتن نیروهای مذهبی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرور مطبوعات ایران ۱۸ بهمن ۵۷؛ بالا رفتن فشار به دولت بختیار و قدرت گرفتن نیروهای مذهبی

در ادامه مرور مطبوعات روزهای انقلاب ۱۳۵۷، نگاهی می کنیم به مطبوعات ایران در روز ۱۸ بهمن. مسعود بهنود و مریم افشنگ مطبوعات آن روز را ورق می زنند و نگاهی می اندازند به انعکاس وقایع ۱۸ بهمن ۵۷ در روزنامه های اصلی آن دوران.