مرور مطبوعات ایران ۱۹ بهمن ۵۷؛ عکسی که ارتش شاهنشاهی را لرزاند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرور مطبوعات ایران ۱۹ بهمن ۵۷؛ عکسی که ارتش شاهنشاهی را لرزاند

در ادامه مرور مطبوعات روزهای انقلاب ۱۳۵۷، نگاهی می کنیم به مطبوعات ایران در روز ۱۹ بهمن. مسعود بهنود و مریم افشنگ مطبوعات آن روز را ورق می زنند و نگاهی می اندازند به انعکاس وقایع ۱۸ بهمن ۵۷ در روزنامه های اصلی آن دوران.