باز شدن آب هیرمند به سوی ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

باز شدن آب هیرمند به سوی ایران

نفت و برق، مفت می دهید که آب مفت می خواهید؟ این حرف اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان به مقامهای ایران، جمله ای را تداعی می کند که درباره آن بسیار هشدار داده شده است. جنگ بعدی جنگ بر سر آب است! این تعبیر البته در شرایط فعلی مبالغه آمیز است ولی دست کم منازعه لفظی بر سر آب هیرمند دهه‌هاست که بین ایران و افغانستان جریان داشته است. در هر صورت خشکسالی های پی در پی و مشکلات دو سوی مرز، سطح آب هیرمند را کاهش داده و هامون را از نفس انداخته است. ورود آب هیرمند به دریاچه سد کهک در سیستان و بلوچستان اما مردم منطقه را آن قدر خوشحال کرده که سجده شکر به جا آورده‌اند...