قطع تلفن‌های زندان قرچک پس از ناآرامی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قطع تلفن‌های زندان قرچک پس از ناآرامی

در پی ناآرامی در زندان قرچک ورامین، تلفن های زندان قطع شده و نزدیکان زندانیان گفته اند که از حال آنها خبری ندارند. ناآرامی در این زندان که بزرگترین زندان زنان در ایران است ، دو شب پیش بالا گرفت و گزارش‌هایی که بی‌بی‌سی نمی تواند مستقلا آنها را تائید کند از استفاده ماموران از گاز اشک آور و باتوم خبر می دهد. آنطور که بستگان یکی از زندانی های زندان قرچک به فیروزه اکبریان خبرنگار بی‌بی‌سی‌ می‌گوید: خانواده های شماری از زندانیان برای خبر شدن از وضع زندانی ها به مقابل زندان قرچک رفته‌اند اما پاسخ شفافی نگرفته اند.