مرور مطبوعات ایران ۲۰ بهمن ۵۷؛ انعکاس صداهای مخالف جمهوری اسلامی در مطبوعات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرور مطبوعات ایران ۲۰ بهمن ۵۷؛ انعکاس صداهای مخالف جمهوری اسلامی در مطبوعات

چهل سال قبل مطبوعات در روزهای منتهی به انقلاب ۵۷ بعد از یک دوره طولانی دو ماهه اعتصاب، در بیشتر مواقع با موج انقلاب همراه بودند. اما بودند کسانی که با انتشار مقاله یا نامه ای در روزنامه های اصلی آن دوران مخالفت شان را با اکثریت اعلام می کردند. مسعود بهنود و مریم افشنگ در این برنامه نگاهی می‌اندازند به انعکاس صداهای مخالف جمهوری اسلامی در مطبوعات ۴۰ سال قبل.