انقلاب اسلامی و اقتصاد ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اصل ۴۴؛ از عدالت‌گستری دولتی تا شرکت‌داری نهادهای عمومی

مجلس خبرگان قانون اساسی در نخستین سال انقلاب محلی برای تبدیل آرمانهای انقلابیون به قانون بود. آرمانهای اقتصادی هم به این قانون راه یافت. امروز برخی از اصول قانون اساسی مثل اصل ۴۴ قانون اساسی اهمیت تاریخی بیشتری پیدا کرده اند چون شاکله اقتصاد پس از انقلاب را شکل دادهاند. چه شد این اصل که در ابتدا برای دولتی کردن اقتصاد بود، امروز اصلیست برای واگذاری دارایی دولت؛ اصلی که عمده خصوصیسازیهای پرحاشیه و جنجالی به استناد آن صورت می‌گیرد.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.