شعار‌های انقلاب ۵۷
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شعار‌های انقلاب ۵۷

چهل سال پیش انقلابیها در ایران با شعارهایی بر سر کار آمدند که ترکیبی از کلامهای تند، نوید دهنده و گاهی فریبنده بود. در اعتراضات سالهای اخیر اما، شعارهای تازه ای در خیابانهای ایران شنیده می شود با خواسته هایی کم و بیش تازه. "مرگ بر شاه" جایش را به "مرگ بر دیکتاتور" داده، آرمان خواهی جایش را به مطالبات معیشتی داده و ایستادن در برابر طبقه حاکم، شکلی دیگر پیدا کرده با محوریت تقبیح فساد تنیده در یک طبقه حاکم دیگر. این سرخوردگی که بخش بزرگی از مردم را در ایران به فریاد و اعتراض واداشته، چقدر شبیه اعتراضهایی است که به انقلاب منجر شد؟ فصل مشترک خواسته معترضان آن روز و معترضان این روزها چیست؟

کاوه مشکات گزارش می‌دهد.