انقلاب ایران و مطبوعات فرانسه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انقلاب ایران و مطبوعات فرانسه

رابطه فرهنگی ایران و فرانسه به بیش از یک قرن گذشته باز می‌گردد. ولی شاید بتوان گفت که این رابطه بیشتر با روشنفکران ایرانی گره خورده است تا واقعیت جامعه ایران. مرور مطبوعات فرانسوی در روزهای منتهی به انقلاب گواه نگاه مثبت روزنامه نگاران فرانسوی از وقوع انقلاب دموکراتیک در ایران دارد. اما آنطور که عاصفه برات از نوفل لوشاتو گزارش می دهد، این نگاه مثبت چند ماهی بعد از پیروزی انقلاب تغییر کرد.