خیابان‌ها را بند می‌آورند تا توجه‌ها را به تغییر اقلیم جلب کنند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خیابان‌ها را بند می‌آورند تا توجه‌ها را به تغییر اقلیم جلب کنند

پلیس لندن بیش از صد دوستدار محیط زیست را بازداشت کرده که در اعتراض به کوتاهی در مقابل خطر گرم شدن کره زمین تجمع کرده بودند. در دو روز گذشته، هزاران معترض و فعال محیط زیست در لندن و شهرهای دیگر بریتانیا جمع شده‌اند و تلاش می کنند با برهم زدن روند عادی زندگی مردم توجه آنها را به خطر گرم شدن کره زمین جلب کنند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.