روحانی: نمی‌گذاریم صادرات نفت صفر شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روحانی: نمی‌گذاریم صادرات نفت صفر شود

مهلت چند کشور خریدار نفت ایران که از تحریم‌های آمریکا استثنا شده بودند، فردا به سر می‌رسد. بعد از آن خرید نفت از ایران یعنی طرف شدن با قدرت مسلم اقتصادی جهان، آمریکا. ولی رهبران ایران می گویند که قصد مقاومت دارند، احتمالا از راه عرضه محصولات نفتی ایران به بازار سیاه و یافتن راههایی مخفی برای فروش. دولت‌های چین و ترکیه تا اینجا گفته‌اند که به خرید از ایران ادامه می دهند، ولی معلوم نیست که وقتی پای معامله می رسد، واقعا شرکتی از این دو کشور قصد امضای قرارداد داشته باشد.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.