مخالفت مجلس ایران با سهمیه‌بندی بنزین؛ کارت سوخت برمی‌گردد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مخالفت مجلس ایران با سهمیه‌بندی بنزین؛ کارت سوخت برمی‌گردد

مجلس ایران با سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین مخالفت کرد. به گفته رئیس مجلس، با این حال، اکثر نمایندگان با استفاده از سیستم کارتی برای جلوگیری از قاچاق سوخت موافقند. همزمان وزیر نفت ایران از بازداشت چند نفر به دلیل درز خبر سهمیه‌بندی بنزین به رسانه ها خبر داده است.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.