تصویب کلیات اعطای تابعیت از طریق مادر در مجلس ایران؛ امید برای صدها هزار نفر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایران: گام اول مجلس در دادن تابعیت از طریق مادر

مجلس ایران، کلیات لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی را تصویب کرد. این لایحه را دولت پارسال به مجلس فرستاده بود. براساس قانون فعلی، چنین کودکانی، بعد از هجده سالگی، آن هم تنها در صورتی که در ایران به دنیا آمده باشند، می توانند درخواست تابعیت ایرانی کنند. رأی امروز مجلس، صدها هزار نفر را به گرفتن تابعیت ایرانی امیدوار کرده است.

فؤاد مسیحا گزارش می دهد.