هشدار پترائوس در مورد خطر رویارویی نظامی با ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار پترائوس در مورد خطر رویارویی نظامی با ایران

حمله به ایران آنقدرها هم آسان نیست. کشوری با جمعیتی زیاد و مساحتی وسیع. این هشدار دیوید پترائوس به رییس جمهوری آمریکاست. رییس پیشین سی آی ای که فرماندهی نیروهای آمریکایی را در افغانستان برعهده داشت. جنگ با ایران بحثی دامنه دار و پرجنجال در یک هفته اخیر در آمریکا بوده است. در کنار شاخ و شانه کشیدنهای چهره هایی مثل جان بولتون مشاور امنیت ملی رییس جمهوری آمریکا، عده ای هم هستند که درباره پیامدهای جنگ با ایران هشدار می دهند. بیشتر دموکراتها. جمهوریخواهان البته ضمن اینکه گفته اند خواهان جنگ نیستند، ولی از تهدید هم دست برنداشته‌اند.

بهرنگ تاجدین گزارش می‌دهد.