افزایش مرگ و میر در میان جامعه پرستاران ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش مرگ و میر در میان جامعه پرستاران ایران

بحث سختی کار و مشکلات پرستاران در ایران موضوع دیروز و امروز نیست...شغل پرستاری طبق قانون از مشاغل سخت به حساب می‌آید. ماه های پایانی سال گذشته خبری منتشر شد که گویای شرایط بحرانی پرستاران در محیط های کاری بود.