گفتگو با خبرنگار بی بی سی در تهران در روزهای بعد از انتخابات ۸۸
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با خبرنگار بی بی سی در تهران در روزهای بعد از انتخابات ۸۸

کسری ناجی در مصاحبه ای از جرمی بوئن خبرنگار بخش انگلیسی بی بی سی که چند روز بعد از انتخابات سال ۸۸ به تهران سفر کرده بود درباره مشاهداتش می‌پرسد. این گفتگو را ببینید.