بحران ۸۸ و روزنامه‌نگاری در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحران ۸۸ و روزنامه‌نگاری در ایران

تاثیرات انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تنها منحصر به سیاست و سیاستمداران نبود و قشرهای مختلف جامعه ایران پس از این انتخابات تحت تاثیر قرار گرفتند. روزنامه‌نگاران هم مانند سایر عرصه‌ها گرفتار کش و قوس‌های پس از این انتخابات شدند. شرایط روزنامه‌نگاران و روزنامه‌نگاری پیش و پس از انتخابات کاملا دگرگون شد، سطح آزادی بیان و رسانه‌ها به فاصله ۴۸ ساعت چنان افول کرد هیچ کس تصورش را نداشت.

حنیف مزروعی گزارش میدهد.