رویکرد دولت اوباما به جنبش سبز
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رویکرد دولت اوباما به جنبش سبز

یکی از شعارهایی که در تظاهرات سال ۸۸ به گوش می خورد، خطاب به باراک اوباما بود که می گفت: یا با ما یا با آنها. باراک اوباما و دولتش در چندین نوبت خشونت علیه معترضان را محکوم کردند، اما گروهی از معترضان بر این باور بودند که واشنگتن به گفت و گو با تهران دل بسته و به همین دلیل به اندازه لازم از آنها حمایت نکرده است. خشایار جنیدی در واشنگتن رویکرد دولت اوباما به جنبش سبز را بررسی کرده است.