در دادگاه محمد‌علی نجفی چه گذشت؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در دادگاه محمد‌علی نجفی چه گذشت؟

اولین جلسه دادگاه محمد‌علی نجفی شهردار سابق تهران ۲۲ تیر برگزار شد. آقای نجفی با ۳ اتهام روبرو است که اتهام اصلی او قتل عمد میترا استاد، همسر دومش است که ۷ خرداد به ضرب گلوله در خانه‌اش کشته شد.