لندن: به کمک اروپایی‌ها گشت ویژه خلیج فارس راه‌اندازی می‌کنیم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لندن: به کمک اروپایی‌ها گشت ویژه خلیج فارس راه‌اندازی می‌کنیم

جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا می گوید که کشورش به دنبال مقابله نظامی با ایران نیست ولی ایران باید بهای نقض قوانین بین المللی را بپردازد. او در مجلس عوام بریتانیا از ایجاد یک نیروی دریایی مشترک اروپایی برای تامین امنیت تنگه هرمز حمایت کرد. پیش این نخست وزیر بریتانیا، جلسه فوق العاده کمیته اضطراری دولت، موسوم به کبرا را برگزار کرد، برای بررسی گزینه های مقابله با ایران. جالب اینکه وزیر خارجه بریتانیا گفت که با تمام آنچه پیش آمده، حاضر نیست وزن بریتانیا را پشت سیاست فشار حداکثری آمریکا بگذارد.

شبنم شعبانی گزارش می‌دهد.