صدور حکم مجازات کارگران معترض هفت تپه پشت درهای بسته
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدور حکم مجازات کارگران معترض هفت تپه پشت درهای بسته

به گزارش سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه دادگاه چهارده نفر از کارگران این مجتمع امروز برگزار شد. دیروز هم دادگاه هفت نفر دیگر برگزار شده بود که برایشان حکم هشت ماه حبس تعلیقی و سی ضربه شلاق صادر شد. در روزهای گذشته هم دادگاه اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و عده‌ای دیگر از کارگران هفت تپه برگزار شده که البته خبری از نتیجه این محاکمه‌ها به بیرون درز نکرده است.

مریم افشنگ گزارش می دهد.