نامه‌ای از لندن - شمارۀ ششم، سال یازدهم، جمعه ۳۰ ژوئن ۲۰۱۷
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن - شمارۀ ششم، سال یازدهم، جمعه ۳۰ ژوئن ۲۰۱۷

قدر لغت‌های «خوب» بیگانه