احمدی نژاد: ستاد مدافع حقوق شهروندان تاسیس شود

محمود احمدی نژاد

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، دستور تشکیل نهادی بنام ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان را صادر کرده است.

او در نامه ای به وزیر کشور با اشاره به هماهنگی تمام دستگاه ها و نهادها در این ستاد، بر استفاده از شیوه های فرهنگی در روابط بین مجریان و مردم تاکید کرده است.

به گفته محمود احمدی نژاد، حضور وزرای آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده بسیج، معاون رئیس جمهوری در امور جوانان، مشاور ارشد رئیس جمهوری و معاون دانشجویی وزیر علوم و بهداشت و چند تن از روسای دانشگاه ها در این ستاد ضروری است.

این ستاد قرار است که با هدف برنامه ریزی و اقدامات مناسب برای حفاظت از حقوق شهروندان، گزارش هایی نیز در این خصوص به شخص رئیس جمهور ارائه کند.

اما ماشاالله شمس الواعظین، کارشناس امور ایران، دلیل این دستور رئیس جمهوری را برگرداندن موازین اسلامی به جامعه ایران ارزیابی کرده است.

او در مصاحبه با رادیو بی بی سی فارسی با اشاره به این که در ایران قانونی تحت عنوان قانون حفظ حقوق شهروندی وجود دارد گفته است، هدف تشکیل ستاد جدیدی در اینباره جبران کمبود قوانین نیست بلکه به گفته وی، تلاشی است برای جایگزینی اجرای قانون.

قانون حفظ حقوق شهروندی در ایران شامل بیشتر موارد مندرج در منشور سازمان ملل متحد درباره حقو ق بشر و آزادی های اساسی است.

منتقدان دولت ایران معتقدند که این قانون در عمل در ایران به اجرا درنیامده است.

دولت محمود احمدی نژاد بارها بر احترام به حقوق اساسی شهروندان تاکید کرده است.