بررسى روزنامه هاى پنجشنبه اول اسفند

تيترهاى اول

درگيرى دولت و مجلس كه بعد از گزارش تلويزيونى رييس جمهور شدت گرفته است تيتر اول چند روزنامه امروز است. همان گزارشى كه اعتماد ملى با تيتر انتقاد نمايندگان و اقتصاددانان از احمدى نژاد آن را منعكس كرده و اعتماد با پيشنهاد تحقيق و تفحص از وزارت نفت در صدر گزارش هاى خود به آن ها پرداخته است. جام جم با عنوان مسائل اقتصادى روز انتقادها و پاسخ ها همين موضوع را گزارش اصلى خود ديده و حيات نو با عنوان واكنش تند مجلس به اظهارات دولت بدان پرداخته است.

روزنامه اقتصادى سرمايه با تيتر بزرگ تشديد چالش يك ميليارد دلارى و مردم سالارى با عنوان اعتراض نمايندگان به سخنان رييس جمهور، چالش دولت و مجلس را در صدر اخبار خود منعكس كرده اند و دنياى اقتصاد روزنامه ديگر اقتصادى با عنوان اول اصرار دولت بر يارانه نقدى به وجهى ديگر از آن پرداخته است.

همزمان با اعتراض نمايندگان مجلس به سفرهاى استانى رييس جمهور و هزينه ها و دستاوردهاى آن، ايران روزنامه خبرگزارى جمهورى اسلامى در تيتر اول خود از استقبال كم نظير مردم يزد از رييس جمهور خبر داده و كيهان هم با تيتر "يزدى ها همه بودند" همين گزارش را مهم ترين گزارش روز خود ديده است. رسالت "سرنوشت بوش آينه عبرت زورگويان جهان است" را به نقل از سخنان محمود احمدى نژاد در جمع مردم يزد در صدر گزارش هاى خبرى خود آورده است.

روزنامه جمهورى اسلامى در تيتر اول خود از قول كارشناسان نظامى عرب نوشته مقاومت، قدرتمندترين ارتش در رويارويى با اسرائيل است فرهنگ آشتى با تيتر دو ساعت در بن بست همراه با عكسى كه ترافيك فشرده تهران را نشان مى دهد گزارش داده كه ديروز صبح بى هيچ دليل ترافيك شهر قفل شده بود.

گزيده مقالات

گزارش تلويزيونى رييس جمهور

اعتمادملى در سرمقاله خود نوشته احمدى‌نژاد مدت‌ها است كه سطح خود را از رئيس‌جمهورى اسلا‌مى ايران و شخصيتى كه ضرورتا بايد به دليل منزلت و جايگاه خويش مافوق مجادلا‌ت سياسى و حزبى و فرقه‌اى قرار بگيرد، در مركز معركه و منازعات سياسى نشانده است. حداقل آن است كه هيچ رئيس‌جمهورى تا پيش از ايشان در تعامل و مواجهه با نهادها و موسسات عالى حكومتى، شخص خود را طرف اين مجادلا‌ت نمى‌دانستند.

به نوشته اين مقاله پاسخ رئيس‌جمهور به گزارش رسمى ديوان محاسبات با چند جمله و تعريض به اين و آن خاتمه نمى‌يابد. اين گزارش رسانه‌ها، بلندگوهاى استكبار، روزنامه‌نگاران، كارشناسان و... نيست؛ گزارش ديوان محاسبات است؛ همان نهادى كه گزارش تفريغ بودجه را به صورت سالانه ارائه مى‌كند. در تمام اين گزارش‌ها در چهار سال اخير فعاليت دولت نهم، دولت مطابق با تعهدات و تضمين‌هاى موجود در برابر مجلس عمل نكرد. جالب‌تر آنكه بدانيم رئيس‌جمهور در اين نشست تلويزيونى به تمام منتقدان خود بى‌رحمانه و بدون امكان دفاع حمله كردند و هرچه دلشان مى‌خواست فرمودند.

مردم سالارى در سرمقاله خود نوشته احمدى نژاد در گزارش تيويزيونى خود گفت كه درمجموع بالاى ۸۵ درصد اهداف برنامه چهارم در دولت نهم محقق شده است؛ اين ادعا وقتى جالب مى شود كه به ياد بياوريم در حدود يك ماه قبل صادق محصولى سومين وزير كشور برنامه چهارم را بسيار منفعلانه و حتى بيان برخى از مبانى آن را شرم آور خوانده بود چگونه مى توان قبول كرد كه در يك دولت وزير كشور برنامه اى را اين گونه مذموم بداند اما رييس دولت در جهت اهداف تبليغاتى هم كه شده از تحقق ۸۵ درصدى اهداف آن برنامه منفعلانه با مبانى شرم آور خبر بدهد.

به نوشته اين مقاله در عالم سياست اين نوع رفتارهاى يك دولت را چه مى توان ناميد؟ آيا در يك ماهى كه از نظريه پردازى حاج صادق محصولى درباره برنامه چهارم گذشته است اتفاقى افتاده و نظر دولت درباره اين برنامه عوض شده است؟ آيا انتقادهاى اصلاح طلبانى نظير خاتمى درباره بى توجهى به برنامه چهارم توسعه موثر واقع شده است و دولت نه تنها در نظر كه در عمل هم عقب ماندگيها و كم لطفى ها را نسبت به برنامه چهارم توسعه جبران كرده است؟ آيا در يك ماه مى توان جبران كرد؟

حميد سعادت در سرمقاله روزنامه اقتصادى سرمايه نوشته موضع گيرى رئيس جمهورى پيرامون گزارش ديوان محاسبات درباره عدم واريز يك ميليارد دلار مازاد درآمد ارزى به خزانه باعث خدشه دار شدن يكى از نهادهاى مهم نظارتى كشور مى شود. به فرض محال اگر اشتباهى در گزارش ديوان رخ داده رئيس دولت قبل از آنكه روبه روى دوربين سيما قرار گيرد بايد ابهامات را از ديوان استعلام مى كرد تا براساس پاسخ هاى دريافتى، بتواند جمع بندى واقع بينانه اى به مردم ارائه كنند.

به نوشته سرمقاله سرمايه ريس دولت به مصاديق اشتباه گزارش ديوان نپرداخته و به كلى گويى اكتفا كردند. از منظر ديگر عدم واريز يك ميليارد دلار به خزانه، مربوط به تخلفات بودجه اى سال ۸۵ است و اگر قرار بود اسناد مورد اشاره رئيس جمهورى نهايى و ارائه شود تا ديوان دچار اشتباه احتمالى نشود طى دو سال گذشته بايد اين اتفاق مى افتاد كه نيفتاده است.

نقد دولت

صادق زيبا كلام در مقاله اى در اعتمادملى نوشته درست در شب ۲۲ بهمن كه مسوولا‌ن با خبر پرتاب موفقيت‌آميز ماهواره، عرش را سير مى‌كردند و تحليلگران با حرارت سرگرم افشاى رويكرد جديد آمريكا بودند، مديركل دفتر برنامه برنامه‌ريزى و فناورى اطلا‌عات كميته امداد اعلا‌م كرد كه سالا‌نه ۲۰۰ هزار خانوار پشت نوبت حمايت كميته امداد مى‌مانند. به سخن ديگر هر سال ۲۰۰ هزار خانوار (و نه ۲۰۰ هزار نفر) براى تامين حداقل معيشت‌شان روانه كميته امداد امام مى‌شوند اما آن كميته تنها كارى كه مى‌تواند برايشان انجام دهد، اين است كه آنان را صرفا در ليست انتظار قرار مى‌دهد چون بودجه ندارد.

در ادامه مقاله آمده شايد اگر به ‌جاى رويارويى با استراتژى براندازى هوشمند يا نرم، مسوولا‌ن به رويارويى با فقر، گرانى، تورم و بيكارى مى‌رفتند، خيلى جاى نگرانى براى طرح‌هاى آمريكا باقى نمى‌ماند. شايد اگر همراه با فخر و مباهات به فرستادن ماهواره به فضا، مسوولا‌ن براى سرانه بهداشت و درمان كشور كه ۵ هزار تومان در سال است و حتى از برخى از كشورهاى آفريقايى هم كمتر است، نيز فكرى مى‌كردند، جاى نگرانى از طرح‌ها و توطئه‌هاى آمريكا باقى نمى‌ماند.

رقابت هاى انتخاباتى

كيهان در سرمقاله خود نوشته اينكه در رقابت با رئيس جمهور اصولگراى فعلى، از ميان آقايان كروبى، موسوى، خاتمى، قاليباف، روحانى و... ديگرانى از اين دست چه كسانى حضور پيدا مى كنند و اگر حضور پيدا مى كنند، ائتلاف هايى شكل مى گيرد يا خير، به خودى خود اهميت ندارد. آنچه مهم است و واقعيت دارد شفافيت كم سابقه ميدان است و هر نامزد و جريانى كه پاى در ميدان مى گذارد و بر رونق انتخابات مى افزايد، ناچار است به دور از مجامله و تحفظ، نسبت خويش را با وضعيت ثبات يافته و بالنده انقلاب در پس آن همه گردباد سهمگين دشمنى و فتنه مشخص سازد، كه در يك سينه دو دل داشتن و در يك دل سوداى دو دلبر پروراندن ممكن نيست.

ايران و آمريكا

على خرم در سرمقاله صداى عدالت به بررسى روابط ايران و آمريكا پرداخته و نوشته اين موضوع مربوط به منافع ملى است و بنابراين احزاب نيز بايد اين موضوع را وراى اختلاف هاى جناحى مورد توجه قرار دهند.جناح هاى سياسى نبايد رابطه با آمريكا را به عنوان عاملى براى پيروزى خود يا شكست طرف مقابل نگاه كنند. آمريكايى ها نيز اگر واقعا قصد برقرارى روابط ديپلماتيك و پايدار با جمهورى اسلامى را داشته باشند نبايد دل به يك حزب خاص ببندند و مذاكرات را منوط به قدرت گرفتن آن حزب در ايران كنند.

به نوشته اين سرمقاله آمريكائى ها پيش از اين يك استراتژى اشتباه را در قبال ايران پيش گرفته بودند و مذاكره با تهران را رد مى كردند به اين اميد كه جمهورى اسلامى سرانجام ساقط شود اما گذشت زمان به سياست مداران آمريكايى ثابت كرده كه بايد در استراتژى گذشته خود تجديد نظر كنند و راه مذاكرات مستقيم را در پيش گيرند. ‏سياست مداران كنونى آمريكا در راستاى همين تغيير استراتژى وعده مذاكرات بدون پيش شرط با جمهورى اسلامى را طرح كرده اند اما به نظر مى رسد آنها ديدى فراحزبى به موضوع دارند و مايلند موضوع را از ديدگاه منافع ملى خود پيش ببرند.

خودسوزى در برابر مجلس

اعتماد از گفتگوى خبرنگار پارلمانى خود با رييس كميسيون سياست خارجى و امنيت ملى مجلس خبر داده و متن آن را بى كم و كاست نقل كرده است. -پشت تريبون مجلس از اين مرحوم و خانواده اش عذرخواهى مى كنيد؟ به هر حال وى جانباز نبود.

-چون جانباز نبود بايد شما در صحن علنى مجلس تذكر مى داديد و به اشتباه او را معتاد مى ناميديد؟ طبيعى است يك جانباز هم ممكن است كار نامناسبى كند اما موضوع غيرواقعى بود و نياز به تذكر داشت.

-اگر به درخواست هاى اين فرد توجه مى كرديد، اين اتفاق نمى افتاد؟ فدايى، كاتوزيان و كوثرى براى وى نامه نگارى كرده بودند. پس خبر غيرواقعى بود و حكم مى كرد كه از شأن مجلس دفاع كنيم.

-اما شما در تذكر وانمود كرديد كه فرد معتاد بوده يا اتهام زده شد. اما به مجلس اتهام زده بودند بايد دفاع مى كرديم.

-فرض محال كه معتاد بوده اما به هر حال يك انسان است. ما هم از اصل حادثه متاثر شديم و مطالب عنوان شده اگر خلاف واقع باشد بايد تذكر داده شود.

-چرا قبل از اينكه از پشت تريبون چنين اتهامى را مطرح كنيد، بررسى نكرديد؟ گفتم اين اطلاعات را از حراست گرفته بوديم و حراست هم آنها را از بنياد شهيد، استاندارى و خانواده شان گرفته بودند.

-بازپرس ويژه گفته است فرد در بيمارستان مطهرى به خاطر نداشتن پول جراحى، عمل نشده است. به جبران آن اظهارات در تامين هزينه ها كمك نمى كنيد؟ بعيد است. مگر در بيمارستان دولتى بيمار را به خاطر نداشتن پول جراحى نمى كنند. من خبر نداشتم.

-پيگيرى معتادبودنش را مى كنيد، پيگيرى سالم شدنش را نمى كنيد؟ ان شاءالله پيگيرى مى كنيم.

-مگر به كار وى رسيدگى نكرديد. خب اگر بهزيستى به نامه نماينده ها اهميت مى داد كه وى مستاصل نمى شد و خودش را آتش نمى زد. چه كسى گفته بهزيستى جواب نداده؟ مگر شما تا الان براى بهزيستى نامه گرفته ايد؟

-نامه نماينده را پاره مى كنند و دست رد به سينه مردم مى زنند. كسى كه بيمارى روانى داشته باشد خودش را مى سوزاند.

-طرف مشكل روانى داشته يا مشكل اقتصادى؟ مشكل فقط اقتصادى نيست، بچه پولدارش كه شيشه و كراك مى كشد هم ممكن است خودكشى كند.

-اما اين فرد از سر فقر به مجلس پناه آورده بود نه از سر بچه پولدارى. ما حتى شنيديم كه بچه اين فرد شيشه و كراك هم مصرف مى كرده.

-اما صورت مساله را عوض كردن صحيح نيست. اگر فرد معتاد نبود در جهت دفاع از حيثيت وى اقدام مى كرديم.

تهران در بن بست

زهرا باقرى‌شاد در گزارشى در فرهنگ آشتى نوشته اگرچه استاندار تهران جلسات متعدد دولت و شهردارى براى حل بحران ترافيك در پايتخت را نويدبخش رفع موانع ترافيك تهران دانسته و اين جلسات را مملو از بحث‌هاى كارشناسى با نگاه خيرخواهانه ارزيابى كرده اما ترافيك خيابان‌هاى تهران بيش از پيش به گرهى كور و ناگشودنى تبديل شده است. شاهد اين ادعا وضعيت خيابان‌ها و بزرگراه‌هاى پايتخت در روز گذشته بود كه شهروندان تهرانى را تا ساعت‌ها در ترافيك سنگين نگاه داشت.

در سرمقاله فرهنگ آشتى ناصر كرمى نوشته در روزى كه قاعدتا تراكم ترافيك نمى‌توانست از حد معمول بيشتر باشد، برف و بارانى در كار نبود، جايى زمين فروكش نكرده بود، آبگرفتگى سيلابى را روانه خيابان نكرده بود، نمايشگاهى پرمخاطب هزاران خودرو را ناگهان به يك نقطه از شهر جذب نكرده بود،‌آغاز هيچ موعد خاصى نبود، لحظات آخر هيچ مراسمى هم نبود، ديروز صبح ترافيك تهران يكى از طاقت‌فرساترين شرايط خود در نيمه شمالى شهر را تجربه كرد

به نوشته اين سرمقاله سرانجام تهران به مرحله لبريز رسيده است. در كوتاه مدت هيچ كارى نمى‌شود براى اين شهر انجام داد. شك نكنيد كه ماه به ماه اوضاع خراب‌تر خواهد شد. در نهايت چاره‌اى جز تغيير پايتخت نخواهند داشت و دير نيست كه مثل مكزيكوسيتى، مسكو، بمبئى و... تهران شهرى بشود كه همه تورگردانان جهان مردم را از مسافرت به آن نهى مى‌‌كنند.