به روز شده:  14:09 گرينويچ - چهارشنبه 27 مه 2009 - 06 خرداد 1388

سهم و نقش استان ها در انتخاب رییس جمهوری

آذربایجان غربیآذربایجان شرقیمازندرانمركزیتهرانگیلانزنجانكردستانهمدانكرمانشاهایلامرستانچهارمحال و بختیاریخوزستانكهكیلویه و بویراحمدسمنانخراساناصفهانیزدكرمانفارسبوشهرهرمزگانسیستان و بلوچستان

در هر دوره انتخابات برخی نامزدها در برخی از استانها بیشتر رای می آورند، ولی در مجموع آرای کشور به حد نصاب نمی رسد و پیروز نمی شود. این نقشه های تعاملی نتایج آرای انتخابات گذشته ریاست جمهوری ایران را به تفکیک استان نشان می دهد. پنج دوره نخست که نقشه جغرافیایی ثابت دارد، یکجا نشان داده شده، ولی از انتخابات ششم، به موازات ایجاد استانهای جدید، برای هر دوره نقشه ای مجزا بکار گرفته شده است. برای مشاهده جمعیت واجدان شرایط، میزان آرا و درصد حضور رای دهندگان پای صندوقها روی هر استان کلیک کنید.

آذربایجان شرقی

دوره اول
کل آرا: 985,315
جمعیت واجد شرایط: 1,840,674
درصد مشارکت: 53.53%

دوره دوم
کل آرا: 1,212,445
جمعیت واجد شرایط: 1,938,108
درصد مشارکت: 62.56%

دوره سوم
کل آرا: 1,524,463
جمعیت واجد شرایط: 1,938,108
درصد مشارکت: 78.66%

دوره چهارم
کل آرا: 1,053,263
جمعیت واجد شرایط: 2,148,720
درصد مشارکت: 49.02%

دوره پنجم
کل آرا: 1,205,425
جمعیت واجد شرایط: 2,382,219
درصد مشارکت: 50.60%

بازگشت به نقشه

آذربایجان غربی

دوره اول

کل آرا: 335,569
جمعیت واجد شرایط: 836,643
درصد مشارکت: 40.11%

دوره دوم

کل آرا: 411,088
جمعیت واجد شرایط: 896,767
درصد مشارکت: 45.84%

دوره سوم

کل آرا: 526,671
جمعیت واجد شرایط: 896,767
درصد مشارکت: 58.73%

دوره چهارم

کل آرا: 552,424
جمعیت واجد شرایط: 1,030,289
درصد مشارکت: 53.62%

دوره پنجم

کل آرا: 653,810
جمعیت واجد شرایط: 1,183,691
درصد مشارکت: 55.23%

بازگشت به نقشه

اصفهان

دوره اول

کل آرا: 1,110,801
جمعیت واجد شرایط: 1,366,798
درصد مشارکت: 81.27%

دوره دوم

کل آرا: 1,186,355
جمعیت واجد شرایط: 1,488,622
درصد مشارکت: 79.69%

دوره سوم

کل آرا: 1,243,068
جمعیت واجد شرایط: 1,488,622
درصد مشارکت: 83.50%

دوره چهارم

کل آرا: 993,142
جمعیت واجد شرایط: 1,765,815
درصد مشارکت: 56.24%

دوره پنجم

کل آرا: 1,098,338
جمعیت واجد شرایط: 2,094,624
درصد مشارکت: 52.44%

بازگشت به نقشه

ایلام

دوه اول

کل آرا: 97,202
جمعیت واجد شرایط: 141,047
درصد مشارکت: 68.91%

دوره دوم

کل آرا: 120,480
جمعیت واجد شرایط: 152,856
درصد مشارکت: 78.82%

دوره سوم

کل آرا: 133,655
جمعیت واجد شرایط: 152,856
درصد مشارکت: 87.44%

دوره چهارم

کل آرا: 133,759
جمعیت واجد شرایط: 179,523
درصد مشارکت: 74.51%

دوره پنجم

کل آرا: 180,034
جمعیت واجد شرایط: 210,842
درصد مشارکت: 85.39%

بازگشت به نقشه

بوشهر

دوره اول

کل آرا: 157,538
جمعیت واجد شرایط: 224,584
درصد مشارکت: 70.15%

دوره دوم

کل آرا: 164,010
جمعیت واجد شرایط: 247,233
درصد مشارکت: 66.34%

دوره سوم

کل آرا: 186,727
جمعیت واجد شرایط: 247,233
درصد مشارکت: 75.53%

دوره چهارم

کل آرا: 184,522
جمعیت واجد شرایط: 299,613
درصد مشارکت: 61.59%

دوره پنجم

کل آرا: 217,913
جمعیت واجد شرایط: 363,091
درصد مشارکت: 60.02%

بازگشت به نقشه

تهراندوره اول

کل آرا: 3,003,539
جمعیت واجد شرایط: 3,924,451
درصد مشارکت: 76.53%

دوره دوم

کل آرا: 2,541,323
جمعیت واجد شرایط: 4,260,545
درصد مشارکت: 59.65%

دوره سوم

کل آرا: 2,752,151
جمعیت واجد شرایط: 4,260,545
درصد مشارکت: 64.60%

دوره چهارم

کل آرا: 2,420,309
جمعیت واجد شرایط: 5,021,549
درصد مشارکت: 48.20%

دوره پنجم

کل آرا: 2,929,702
جمعیت واجد شرایط: 5,918,481
درصد مشارکت: 49.50%

بازگشت به نقشه

چهارمحال و بختیاری

دوره اول

کل آرا: 135,709
جمعیت واجد شرایط: 229,763
درصد مشارکت: 59.06%

دوره دوم

کل آرا: 171,443
جمعیت واجد شرایط: 251,700
درصد مشارکت: 68.11%

دوره سوم

کل آرا: 184,097
جمعیت واجد شرایط: 251,700
درصد مشارکت: 73.14%

دوره چهارم

کل آرا: 183,946
جمعیت واجد شرایط: 302,059
درصد مشارکت: 60.90%

دوره پنجم

کل آرا: 208,337
جمعیت واجد شرایط: 362,492
درصد مشارکت: 57.47%

بازگشت به نقشه

خراسان

دوره اول

کل آرا: 1,369,640
جمعیت واجد شرایط: 2,061,004
درصد مشارکت: 66.45%

دوره دوم

کل آرا: 1,549,868
جمعیت واجد شرایط: 2,249,140
درصد مشارکت: 68.91%

دوره سوم

کل آرا: 1,668,168
جمعیت واجد شرایط: 2,249,140
درصد مشارکت: 74.17%

دوره چهارم

کل آرا: 1,490,500
جمعیت واجد شرایط: 2,678,502
درصد مشارکت: 55.65%

دوره پنجم

کل آرا: 1,657,949
جمعیت واجد شرایط: 3,189,828
درصد مشارکت: 51.98%

بازگشت به نقشه

خوزستان

دوره اول

کل آرا: 920,768
جمعیت واجد شرایط: 1,243,703
درصد مشارکت: 74.03%

دوره دوم

کل آرا: 582,956
جمعیت واجد شرایط: 1,279,703
درصد مشارکت: 45.55%

دوره سوم

کل آرا: 697,353
جمعیت واجد شرایط: 1,279,703
درصد مشارکت: 54.49%

دوره چهارم

کل آرا: 770,976
جمعیت واجد شرایط: 1,354,857
درصد مشارکت: 56.90%

دوره پنجم

کل آرا: 846,622
جمعیت واجد شرایط: 1,434,425
درصد مشارکت: 59.02%

بازگشت به نقشه

زنجان

دوره اول

کل آرا: 488,722
جمعیت واجد شرایط: 662,298
درصد مشارکت: 73.79%

دوره دوم

کل آرا: 572,983
جمعیت واجد شرایط: 705,450
درصد مشارکت: 81.22%

دوره سوم

کل آرا: 630,538
جمعیت واجد شرایط: 705,450
درصد مشارکت: 89.38%

دوره چهارم

کل آرا: 500,008
جمعیت واجد شرایط: 800,371
درصد مشارکت: 62.47%

دوره پنجم

کل آرا: 548,724
جمعیت واجد شرایط: 908,065
درصد مشارکت: 60.43%

بازگشت به نقشه

سمنان

دوره اول

کل آرا: 151,213
جمعیت واجد شرایط: 188,738
درصد مشارکت: 80.12%

دوره دوم

کل آرا: 169,365
جمعیت واجد شرایط: 203,413
درصد مشارکت: 83.26%

دوره سوم

کل آرا: 177,714
جمعیت واجد شرایط: 203,413
درصد مشارکت: 87.37%

دوره چهارم

کل آرا: 162,058
جمعیت واجد شرایط: 236,274
درصد مشارکت: 68.59%

دوره پنجم

کل آرا: 183,766
جمعیت واجد شرایط: 274,445
درصد مشارکت: 66.96%

بازگشت به نقشه

سیستان و بلوچستان

دوره اول

کل آرا: 143,249
جمعیت واجد شرایط: 416,500
درصد مشارکت: 34.39%

دوره دوم

کل آرا: 136,290
جمعیت واجد شرایط: 457,280
درصد مشارکت: 29.80%

دوره سوم

کل آرا: 217,684
جمعیت واجد شرایط: 457,280
درصد مشارکت: 47.60%

دوره چهارم

کل آرا: 175,968
جمعیت واجد شرایط: 551,208
درصد مشارکت: 31.92%

دوره پنجم

کل آرا: 256,993
جمعیت واجد شرایط: 664,429
درصد مشارکت: 38.68%

بازگشت به نقشه

فارس

دوره اول

کل آرا: 931,244
جمعیت واجد شرایط: 1,266,816
درصد مشارکت: 73.51%

دوره دوم

کل آرا: 984,837
جمعیت واجد شرایط: 1,379,264
درصد مشارکت: 71.40%

دوره سوم

کل آرا: 1,207,693
جمعیت واجد شرایط: 1,379,264
درصد مشارکت: 87.56%

دوره چهارم

کل آرا: 901,692
جمعیت واجد شرایط: 1,634,990
درصد مشارکت: 55.15%

دوره پنجم

کل آرا: 1,047,918
جمعیت واجد شرایط: 1,938,130
درصد مشارکت: 54.07%

بازگشت به نقشه

كردستان

دوره اول

کل آرا: 59,100
جمعیت واجد شرایط: 460,775
درصد مشارکت: 12.83%

دوره دوم

کل آرا: 212,884
جمعیت واجد شرایط: 486,931
درصد مشارکت: 43.72%

دوره سوم

کل آرا: 235,980
جمعیت واجد شرایط: 486,931
درصد مشارکت: 48.46%

دوره چهارم

کل آرا: 280,451
جمعیت واجد شرایط: 543,780
درصد مشارکت: 51.57%

دوره پنجم

کل آرا: 356,323
جمعیت واجد شرایط: 607,265
درصد مشارکت: 58.68%

بازگشت به نقشه

كرمان

دوره اول

کل آرا: 452,511
جمعیت واجد شرایط: 659,337
درصد مشارکت: 68.63%

دوره دوم

کل آرا: 518,294
جمعیت واجد شرایط: 707,790
درصد مشارکت: 73.23%

دوره سوم

کل آرا: 590,415
جمعیت واجد شرایط: 707,790
درصد مشارکت: 83.42%

دوره چهارم

کل آرا: 449,600
جمعیت واجد شرایط: 815,641
درصد مشارکت: 55.12%

دوره پنجم

کل آرا: 591,353
جمعیت واجد شرایط: 939,926
درصد مشارکت: 62.91%

بازگشت به نقشه

كرمانشاه

دوره اول

کل آرا: 337,591
جمعیت واجد شرایط: 620,903
درصد مشارکت: 54.37%

دوره دوم

کل آرا: 352,322
جمعیت واجد شرایط: 664,862
درصد مشارکت: 52.99%

دوره سوم

کل آرا: 413,586
جمعیت واجد شرایط: 664,862
درصد مشارکت: 62.21%

دوره چهارم

کل آرا: 350,187
جمعیت واجد شرایط: 762,340
درصد مشارکت: 45.94%

دوره پنجم

کل آرا: 464,993
جمعیت واجد شرایط: 874,108
درصد مشارکت: 53.20%

بازگشت به نقشه

كهكیلویه و بویراحمد

دوره اول

کل آرا: 96,516
جمعیت واجد شرایط: 141,572
درصد مشارکت: 68.17%

دوره دوم

کل آرا: 104,375
جمعیت واجد شرایط: 155,767
درصد مشارکت: 67.01%

دوره سوم

کل آرا: 136,592
جمعیت واجد شرایط: 155,767
درصد مشارکت: 87.69%

دوره چهارم

کل آرا: 126,656
جمعیت واجد شرایط: 188,568
درصد مشارکت: 67.17%

دوره پنجم

کل آرا: 153,039
جمعیت واجد شرایط: 228,278
درصد مشارکت: 67.04%

بازگشت به نقشه

گیلان

دوره اول

کل آرا: 580,436
جمعیت واجد شرایط: 957,343
درصد مشارکت: 60.63%

دوره دوم

کل آرا: 643,461
جمعیت واجد شرایط: 1,026,556
درصد مشارکت: 62.68%

دور سوم

کل آرا: 661,192
جمعیت واجد شرایط: 1,026,556
درصد مشارکت: 64.41%

دوره چهارم

کل آرا: 514,914
جمعیت واجد شرایط: 1,180,356
درصد مشارکت: 43.62%

دوره پنجم

کل آرا: 711,358
جمعیت واجد شرایط: 1,357,199
درصد مشارکت: 52.41%

بازگشت به نقشه

لرستان

دوره اول

کل آرا: 388,461
جمعیت واجد شرایط: 536,077
درصد مشارکت: 72.46%

دوره دوم

کل آرا: 461,961
جمعیت واجد شرایط: 574,964
درصد مشارکت: 80.35%

دوره سوم

کل آرا: 440,085
جمعیت واجد شرایط: 574,964
درصد مشارکت: 76.54%

دوره چهارم

کل آرا: 458,737
جمعیت واجد شرایط: 661,404
درصد مشارکت: 69.36%

دوره پنجم

کل آرا: 478,750
جمعیت واجد شرایط: 760,840
درصد مشارکت: 62.92%

بازگشت به نقشه

مازندراندوره اول

کل آرا: 938,280
جمعیت واجد شرایط: 1,434,502
درصد مشارکت: 65.41%

دوره دوم

کل آرا: 1,135,880
جمعیت واجد شرایط: 1,550,718
درصد مشارکت: 73.25%

دوره سوم

کل آرا: 1,144,141
جمعیت واجد شرایط: 1,550,718
درصد مشارکت: 73.78%

دوره چهارم

کل آرا: 990,825
جمعیت واجد شرایط: 1,812,158
درصد مشارکت: 54.68%

دوره پنجم

کل آرا: 1,246,019
جمعیت واجد شرایط: 2,117,676
درصد مشارکت: 58.84%

بازگشت به نقشه

مركزی

دوره اول

کل آرا: 537,732
جمعیت واجد شرایط: 608,307
درصد مشارکت: 88.40%

دوره دوم

کل آرا: 424,767
جمعیت واجد شرایط: 751,455
درصد مشارکت: 56.53%

دوره سوم

کل آرا: 655,174
جمعیت واجد شرایط: 751,455
درصد مشارکت: 87.19%

دوره چهارم

کل آرا: 553,330
جمعیت واجد شرایط: 575,781
درصد مشارکت: 96.10%

دوره پنجم

کل آرا: 399,082
جمعیت واجد شرایط: 657,305
درصد مشارکت: 60.71%

بازگشت به نقشه

هرمزگاندوره اول

کل آرا: 179,763
جمعیت واجد شرایط: 297,659
درصد مشارکت: 60.39%

دوره دوم

کل آرا: 161,591
جمعیت واجد شرایط: 321,333
درصد مشارکت: 50.29%

دوره سوم

کل آرا: 205,644
جمعیت واجد شرایط: 321,333
درصد مشارکت: 64.00%

دوره چهارم

کل آرا: 172,180
جمعیت واجد شرایط: 374,481
درصد مشارکت: 45.98%

دوره پنجم

کل آرا: 209,414
جمعیت واجد شرایط: 436,419
درصد مشارکت: 47.98%

بازگشت به نقشه

همدان

دوره اول

کل آرا: 496,252
جمعیت واجد شرایط: 641,891
درصد مشارکت: 77.31%

دوره دوم

کل آرا: 510,899
جمعیت واجد شرایط: 682,802
درصد مشارکت: 74.82%

دوره سوم

کل آرا: 533,618
جمعیت واجد شرایط: 682,802
درصد مشارکت: 78.15%

دوره چهارم

کل آرا: 468,816
جمعیت واجد شرایط: 772,612
درصد مشارکت: 60.68%

دوره پنجم

کل آرا: 524,496
جمعیت واجد شرایط: 874,235
درصد مشارکت: 59.99%

بازگشت به نقشه

یزددوره اول

کل آرا: 188,092
جمعیت واجد شرایط: 232,258
درصد مشارکت: 80.98%

دوره دوم

کل آرا: 202,992
جمعیت واجد شرایط: 253,758
درصد مشارکت: 79.99%

دوره سوم

کل آرا: 210,972
جمعیت واجد شرایط: 253,758
درصد مشارکت: 83.14%

دوره چهارم

کل آرا: 201,205
جمعیت واجد شرایط: 302,911
درصد مشارکت: 66.42%

دوره پنجم
کل آرا: 239,015
جمعیت واجد شرایط: 361,585
درصد مشارکت: 66.10%

بازگشت به نقشه

(منبع: وزارت کشور و شورای نگهبان ایران)

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.