من و انتخابات: رجبعلی مزروعی

رای می دهم برای تغییر چهره ایران و زندگی ام

1- من در ایران زندگی می كنم و این را به خوبی دریافته ام كه نقش رئیس جمهور در كشور و اداره قوه مجریه چقدر می تواند در زندگی جمعی و فردی ام و حتی در خصوصی ترین لایه های آن تاثیر گذار باشد.

بنابراین تا آنجا كه توان دارم تلاش می كنم فردی در این جایگاه قرار گیرد كه بیشترین منفعت و كمترین هزینه را برای كشورم و زندگی ام داشته باشد. من رای می دهم و دیگران را نیز تشویق به رای دادن می كنم تا این خواسته تحقق یابد چراكه اگر اكثریت رای ندهند بهر صورت رای اقلیت اقتدارگرا و ایران بربادده حاكم خواهد شد.

2- من رای می دهم چون می خواهم از مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی كه همان میزان بودن رای ملت در اداره امور كشور است ، پاسداری كنم.

من و انتخابات: نظر نویسندگان دیگر این مجموعه

من به خوبی می دانم كه امروز با بسیاری از آنچه در انقلاب بدنبال آن بودیم فاصله داریم و حتی انتخابات پیش رو نیز یك انتخابات آزاد، عادلانه، سالم و رقابتی نیست و نظارت استصوابی برآن حاكم است اما باید سنت انتخابات را زنده نگه داشت و آنرا نهادینه كرد برای زمانی كه شرایط و مقتضیات جامعه انتخاباتی دموكراتیك را بطلبد.

من دریافته ام كه مردمسالاری را باید با تمرین و به تدریج یاد گرفت و نهاد انتخابات كلاس آموزش و تمرین مردمسالاری است و حضور در این كلاس یعنی رفتن به سوی مردم سالاری.

3- بیش از صد سال است كه ایرانیان برای دستیابی به حاكمیت قانون، مردمسالاری، آزادی، عدالت، پیشترفت و توسعه در تلاشند و در این مسیر مجاهدات و مبارزات بسیار كرده اند و سه قیام و نهضت و انقلاب بزرگ براه انداخته اند اما همچنان در حسرت تحقق این آرمانها می سوزند! چرا؟ چون به نظرم بجای آهسته و پیوسته رفتن و تمرین مردمسالاری كردن راه گهی تند ( انقلاب كردن و حاكمان را به زیر كشیدن ) و گهی آهسته ( خاموش شدن و از سیاست كناره رفتن) حركت كردن را برگزیده اند.

سال های پس از انقلاب فرصت تمرین دموكراسی حداقلی را از راه رای دادن برای ما فراهم كرده است و من رای می دهم تا با استفاده از این فرصت اسباب رسیدن به دموكراسی حداكثری را در كشورم فراهم سازم.

4- تغییرات جمعیتی به همراه انقلاب ارتباطات و جهانی شدن وضعیت تازه و نسل جدیدی را در ایران رقم زده است كه مشخصه آن تحول خواهی و زیست همخوان با جهان معاصر است.

اما به نظرم این تحول خواهی كه ریشه در خواست اكثریت جامعه ما دارد باید راه بروز و ظهور خود را بگونه ای بیابد كه كمترین هزینه را به این تحول خواهان و جامعه و حتی حاكمان ناهمراه با تحول خواهی تحمیل كند.

بهترین راه بروز و ظهور این تحول خواهی همین فرصت انتخابات است كه می تواند علائم این تحول خواهی را از عمق جامعه به سطح آورد و به معرض دید گذارد و به حاكمان پیام دهد و با انتخاب فردی كه حتی بصورت حداقلی بتواند نماد این تحول خواهی در راس قوه مجریه و ریاست جمهوری باشد راه را برای تحولات بعدی و ساخت ستون های دموكراسی در جامعه یعنی نهادهای مدنی باز نماید و یك گام ایران را بسوی مردمسالاری به پیش برد .

من رای می دهم چون می خواهم جامعه ام را یك گام بسوی مردمسالاری به پیش برم.

5- ایران در منطقه خطر و حادثه خیز قرار دارد و شاخص امنیت و آرامش شاخص بس مهمی برای هرگونه تصمیم گیری توسط ایرانیان برای ورود به عرصه سیاست و سیاست ورزی است.

به نظرم اگر ایرانیان در آمدن به میدان سیاست محتاطند و كمتر به دعوت نخبگان تحول خواه پاسخ عملی می دهند به تجربه دور و نزدیك و اطراف خود می نگرند و نگران از آینده اند كه چقدر بردامنه این امنیت و آرامش می افزاید یا از آن می كاهد و خلاصه در این باره هزینه فایده می كنند. فرصت انتحابات در شرایط امروز ایران تنها امكانی است كه با شاخص امنیت و آرامش ذهنی غالب ایرانیان همخوانی دارد و براحتی می تواند آنها را به صحنه تحول خواهی بیاورد و راه تحول خواهی را بروی آنها باز نماید.

در شرایط امروز ایران هیج راه بدیل دیگری برای سیاست ورزی و تحول خواهی بگونه ای كه بتواند اكثریت مردم را با خود همراه سازند وجود ندارد . انتخابات فرصت بی بدیل برای نشان دادن رای اكثریت به تغییر در ایران است هرچند كه این تغییر حداقلی باشد.

من رای می دهم چون می خواهم از این فرصت برای تغییر چهره ایران و زندگی ام استفاده كنم.

6- آیا در هرشرایطی از این رای دادن دفاع می كنم ؟ قطعا نه ، اما تا زمانی كه شرایط انتخابات در ایران بگونه ای باشد كه من بتوانم حتی با معیارهای حداقلی مورد قبولم دست به انتخاب بزنم و انتخابات فرصت بروز و ظهور تحول خواهی حتی بصورت حداقلی باشد در انتخابات شركت خواهم كرد و دیگران را نیز دعوت به شركت خواهم كرد چرا كه اموخته ام راه رسیدن به دموكراسی راهی بس صعب و دشوار و دور آنهم در شرایط ایران است و برای رسیدن بدان باید صبر و حوصله داشت و از فرصتی برای رفتن بسوی این مقصود باید استفاده كرد.

من رای می دهم چون رای دادن نماد رفتن بسوی مردم سالاری است حتی اگر با دهها ایراد و اشكال همراه باشد و البته می دانم كه برای دستیابی به دموكراسی باید كارهای بسیار دیگر كرد و به رفع ایراد ها و اشكال ها پرداخت.

من چون به انگیزه تحول و دمكراسی خواهی در اكثریت مردم كشورم باور دارم و می خواهم این انگیزه را از قوه به فعل درآورم رای می دهم تا با انها در این مسیر همراه شوم و امیدواره انتخابات پیش رو با پیروزی تحول خواهان و اصلاج طلبان افق های جدیدی را بروی ایران باز نماید و امید به آینده را در دلهای ایرانیان زنده نماید و فردایی بهتر را برای همه ما رقم زند.