نامه نویسندگان ایرانی در باره خشونت های اخیر

گروهی از نویسندگان ایرانی که در خارج از ایران زندگی می کنند از نویسندگان و روشنفکران جهان خواسته اند تا " در اعتراض به حکومت اسلامی که برای خاموش کردن صدای آزادیخواهانه مردم سرکوب گسترده ای را آغاز کرده است " خواستار توقف اقداماتی شوند که "سرکوب" توصیف شده است.

در نامه نویسندگان ایرانی که تبعیدی خوانده شده اند اعتراضات اخیر به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به عنوان واکنشی برخاسته از سی سال سرکوب آزادی بیان دانسته شده است و از نهاده و دولت های دموکراتیک خواسته شده تا از اعتراضات پشتیبانی کنند.

در میان امضاکنندگان نام رضا براهنی ، شهرنوش پارسی پور ، علی اصغر حاج سید جوادی ، نسیم خاکسار ، منیرو روانی پور، ناصر زراعتی ،فرچ سرکوهی ، احمد کریمی حکاک، منصور کوشان ، عباس معروفی باقر مومنی و رضا اغنمی دیده می شود.