قوه قضائیه درصدد برخورد با شبکه های ماهواره ای و سایتها

شاهرودی

آیت الله محمود شاهرودی رئیس قوه قضائیه ایران با صدور بخشنامه ای از دادگاههای این کشور خواسته تا با "توسعه روز افزون شبکه های ماهواره ای مخالف نظام" به طور جدی برخورد کنند.

آقای شاهرودی روسای دادگستری استانها را موظف کرده تا شعبه هایی را برای رسیدگی به پرونده های مرتبط با ماهواره ها و سایت ها در نظر بگیرند و این شعبه ها برای بررسی پرونده ها "از نظرات کارشناسان و مسئولان امنیتی نهادهای مرتبط جهت شناسایی مقاصد، اهداف و پشتیبانی های مالی و سیاسی و اطلاعاتی" شبکه های ماهواره ای استفاده کنند.

رئیس قوه قضائیه ایران همچنین گفته تمامی کسانی که به "نحوی از انحاء" با شبکه های ماهواره ای همکاری نمایند و یا "در قالب هسته های سازمانی که از طریق سایت های اینترنتی ایجاد می شود" عضو شوند، براساس قانون مجازات اسلامی، مجازات خواهند شد.

این بخشنامه در پی وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری صادر شده است که دولت ایران معتقد است بخشی از این وقایع با هدایت شبکه های ماهواره ای خارج از این کشور، شکل گرفته است.

در روزهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری، تعدادی از سایت های اینترنتی توقیف و فیلتر شدند و در پخش بخشی از برنامه های تلویزیونی ماهواره ای نیز اختلال ایجاد شد.

آقای شاهرودی در این بخشنامه از قضات خواسته که پرونده های مرتبط با ماهواره را بر اساس ماده های " 498، 499، 500، 504، 508 و تبصره ماده 510 قانون مجازات اسلامی محاکمه کنند.

این مواد قانونی در بخش "تعزیرات" و "جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی" قانون مجازات اسلامی ایران قرار دارند و مجازات این بخش، حبس تا ده سال و همچنین مورد محاربه را در بر می گیرد، که یکی از مجازاتهای آن اعدام است.

بخشی از این مواد مربوط به تشکیل جمعیت یا گروه های بیش از دو نفر در داخل و خارج و یا عضویت آنها است که "هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد."

بخشی نیز مربوط به جاسوسی است و اگر کسی "بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افراد را به هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی کند" مجازات خواهد شد.

مطالب مرتبط