شورای عالی امنیت ملی: مسئولان خاطی بازداشتگاه کهریزک تحت تعقیب قرار می‌گیرند

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده است که با پیشنهاد اینشورا افراد و "مسئولان خاطی" مرتبط با بازداشتگاه کهریزک از سمت خودبرکنار می شوند و تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.

این دبیرخانه در نوشته ای که به خبرگزاری ها ایران فرستاده، اعلامکرده است که هیئت ویژه دبیرخانه این شورا "در بازدید از بازداشتگاه تعطیلشده کهریزک و تحقیق از مسئولان بازدشتگاه، مقامات و ماموران انتظامی وقضایی و نیز دیدار با بازداشت شدگان و خانواده های افراد آسیب دیده دراغتشاشات اخیر و بررسی گزارشهای بیمارستانی و پزشکی قانونی به پیشنهاد اینهیئت تمامی افراد خاطی اعم از مسئولان و ماموران انتظامی و قضایی مربوطهاز مسئولیت های خود برکنار و پرونده های انتظامی و قضائی آنان برای رسیدگیبه تخلفات و اتهامات تشکیل می شود."

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئولان ذیربط را مکلف کرد "علاوه برجبران زیان های وارد شده به افرادی که نسبت به حقوق آنان تعدی صورت گرفته،تسهیلات لازم را برای رسیدگی به شکایات آنان فراهم کنند."

بازداشتگاه کهریزک که در جنوب تهران واقع است، در جریان اعتراضات اخیربه عنوان یکی از محل های احتمالی نگهداری و بازجویی از بازداشت شدگانوقایع بعد از انتخابات در خبرها انعکاس یافت.

به گفته خانواده برخی از قربانیان اعتراضات اخیر در ایران، فرزندانآنان پس از دستگیری به کهریزک انتقال یافته بودند. برخی می گویند کشته شدنچند نفر از بازداشت شدگان، باعث شد تا دستور تعطیلی آن صادر شود.

روز سه شنبه، 28 ژوئیه (6 مرداد)، اعلام شد که دستور تعطیل بازداشتگاه کهریزکدر جنوب تهران صادر شده است.

یک روز پیش از آن، آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستورتعطیل یک بازداشتگاه در تهران را به دلیل "غیر استاندارد بودن" شرایط آنصادر کرده اما نام این محل فاش نشده بود.

یک هفته پس از تعطیل این بازداشتگاه، سرتیپ اسماعیلاحمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که نیروی انتظامی تایک ماه دیگر در محل بازداشتگاه کهریزک یک بازداشتگاه جدید می سازد که تحتنظارت سازمان زندان ها اداره خواهد شد.

به گفته آقای احمدی مقدم، "بازداشتگاه کهریزک متعلق به نیروی انتظامیاست و این بازداشتگاه موقت و فوری برای نگهداری مجرمان خطرناک و اراذل واوباش دستگیر شده در طرح امنیت اجتماعی ساخته شده بود."

او علت تعطیل بازداشتگاه کهریزک را که متعلق به نیروی انتظامی ایراناست، افزایش بیش از حد مجاز دستگیرشدگان پس از 18 تیرماه در اینبازداشتگاه که باعث به وجود آمدن شرایطی نامناسب در آن شده بود، دانست.

آقای احمدی مقدم همچنین گفت که همه کسانی که در این بازداشتگاه نگهداری می شدند به زندان اوین منتقل شده اند.

مطالب مرتبط