نباید با اجتماعات "پرخاشگری" کرد

فرمانده نیری انتظامی ایران درباره حوادث بعد از انتخابات در ایران گفت نباید با اجتماعات مردم با "پرخاشگری" برخورد کرد.

اسماعیل احمدی مقدم که در مراسم معارفه فرمانده انتظامی استان قم سخن می گفت هم چنین گفت باید با استفاده از ابزار و روش های جدید بیشترین خدمات را به مردم ارایه و با بهترین روش با اجتماعات احتمالی برخورد کرد.

آقای احمدی مقدم با اشاره به اینکه، باید "سر منشاء" و "مسببین" این "فتنه ها" را پیدا کرد گفت "در جریانات اخیر ما مشکلاتی داشتیم اما شجاعانه به آنها اعتراف می کنیم و قرار نیست همه چیز خوب باشد." او همچنین تاکید کرد که نیروی انتظامی از متهمان این وقایع به زور اعتراف نگرفته است.

فرمانده پلیس ایران افزود، زمانی که جامعه دچار آشفتگی و نا هنجاری است، گناهکار و بی گناه از همدیگر قابل تشخیص نیستند و هردو صدمه می بینند.