'خودرو افراد، حریم خصوصی نیست'

جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است: ماموریتی در رابطه با سنجش نسبت افراد داخل اتومبیل با هم،به پلیس داده نشده است.

احمد رادان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته: اما اگر پلیس در اجرای ماموریت خود به خودرویی مظنون شد، ممکن است در تحقیقاتش نسبت افراد داخل اتومبیل را نیز بررسی کند.

آقای رادان همچنین خودرو را حریم خصوصی افراد ندانسته و گفته است: خودرو در مقابل دید عموم و منظر پلیس است و نمی توان آن را یک حریم خصوصی تعریف کرد.