دستگیری فرزندان روحانیون معترض در قم

Image caption سه نوه بازداشت شده آیت الله منتظری

درحالی که روزنامه ها و پایگاه های خبری رسمی و نزدیک به دولت در ایران بیانیه آیت الله منتظری در انتقاد از دولت و حاوی درخواست از علما و مراجع برای اعتراض به اقدامات دولت در برخورد با معترضان پس از انتخابات را چاپ نکرده اند ، ناظران دستگیری فرزندان علما در قم را نوعی واکنش دستگاه های امنیتی و قضایی به انتقادات برخی از علما و مراجع دانسه اند.

سراج الدین میردامادی روزنامه نگار در پاریس معتقد است که فشار به بستگان جهره های روحانی برجسته در ماه های گذشته به یک رویه برای واداشتن روحانیون منتقد به سکوت در باره رفتار دولت تبدیل شده است.

البته نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که فرزندان مراجع منتقد عموما و به ویژه فرزندان و نوه های آقای منتظری خود از چهره های فعال در اعتراضات هستند و به این دلیل شاید هدف دیگر به گفته آقای میردامادی به تعطیلی کشاندن فعالیت های اجتماعی وسیاسی دفاتر علمای برجسته باشد.

به نظر نمی رسد دامنه این دستگیری ها تنها به چهره هایی محدود شود که نقشی در فعالیت های سیاسی داشته باشند.

با در نظر گرفتن مواردی که دستگیری ها در مورد کسانی انجام گرفته که نقش جدی در اعتراضات نداشته اند، حسن شریعتمداری فرزند مرحوم آیت الله سید کاظم شریعتمدای از مراجع تقلید می گوید که برخی از دستگیری ها نوعی گروگانگیری است.

از نظر آقای شریعتمداری هدف آنچه او گروگانگیری می نامد، جلوگیری از ادامه فعالیت های آقای منتظری و همراهی روحانیون بلند پایه با خواسته آیت الله منتظری است.

برخی از ناظران هم معتقدند فشار به فرزندان علما به آن دلیل انجام می گیرد که دولت بیم آن دارد که برخورد مستقیم با روحانیون با نفوذ با مقابله اجتماعی همراه باشد.

در همین زمینه آقای شریعتمداری معتقد است تا همین حد هم دولت با رویارویی با روحانیون، اگرچه می خواهد به آن ها هشدار دهد، اما در واقع خود را با مخاطره روبرو می سازد.

اگرچه اخبار دستگیری فرزندان روحانیون در روزنامه های درون ایران انعکاس نمی یابد، اما در شهر نه چندان بزرگی مانند قم انتقال شفاهی اخبار کافی است تا در شرایطی که آیین های پایان ماه رمضان نزدیک است، دسنگیری های تازه نوعی زور آزرمایی دولت با روحانیون منتقد برای جلوگیری از همراهی با آیت الله منتظری تلقی شود.

مطالب مرتبط