ایران از لحاظ کیفیت زندگی در رده 88 کشورها قرار دارد

برنامه عمران سازمان ملل متحد در آخرین جدول کیفیت زندگی، نروژ را در صدر و نیجر را در انتهای جدول خود قرار داده است. ایران در این جدول در رده 88 قرار دارد.

فهرست توسعه انسانی که هر سال توسط سازمان ملل منتشر می شود در ارزیابی 182 کشور معیارهای طول عمر، نرخ با سوادی، در صد دانش آموزان و تولید ناخالص داخلی (سرانه) را مد نظر قرار می دهد.

پس از نروژ، استرالیا و ایسلند در مقام های دوم و سوم جدول کیفیت زندگی قرار داشتند. در انتهای جدول هم افغانستان و سیرا لئون در کنار نیجر بودند.

برنامه عمران سازمان ملل گفته است وضع ایران نسبت به سال های قبل بهبود داشته است اما این بهبود بیشتر در زمینه های اموزشی و بهداشتی بوده تا زمینه های اقتصادی.

در این جدول آمریکا در مقام سیزدهم قرار داشته و بریتانیا در مقام 21، خارج از بیست کشور دارای کیفیت زندگی برتر دنیا قرار گرفته است.