مراسمی در آرامگاه آیت الله خمینی بدون حضور حسن خمینی

مراسم تجدید مثیاق فرماندهان نیروهای انتظامی با بنیانگذار جمهوری اسلامی بدون حضور حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، در محل آرامگاه او برگزار شده است.

در جریان این مراسم اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی گفته که اگر پلیس در جایی دست به سلاح برده و دست به خشونت زده برای تامین امنیت جامعه است.

حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در پی انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهور در ایران ، از حضور در مراسم تنفیذ و تحلیف محمود احمدی نژاد نیز خودداری کرده بود.

برخی رسانه ها و چهره های نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد اخیرا از عملکرد حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی انتقاد کرده اند و هشدارهایی کم سابقه به او داده اند.

پس از بازداشت تعدادی از اعضای گروه ها و احزاب اصلاح طلب در پی خشونت های پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، حسن خمینی به دیدار خانواده های برخی از آنها رفت.