بازداشت پناهندگان افغان در پاکستان

گزارشها از پاکستان حاکی است که تعدادی از پناهندگان افغان در شهر های مختلف این کشور به ویژه پیشاور و اسلام آباد از سوی پلس پاکستان باز داشت می شوند.

تعدادی از این پناهندگان می گویند که بازداشت آنها علیرغم آن صورت گرفته که آنها دارای اوراق قانونی صادر شده از سوی مقامات هستند.

باز داشت پناهندگان افغان پس از نا آرامی های اخیر در شهر های مختلف پاکستان آغاز یافته است و در حال حاضر گفته می شود دهها پناهنده افغان در شهر های مختلف پاکستان در بازداشت به سر می برند که شماری از زنان وکودکان نیز شامل بازداشت شدگانند. اگرچه آمار رسمی در این خصوص ارایه نشده است.

بر اساس اعلام دفتر نمایندگی وزارت امور مهاجرین در پیشاور، در حال حاضر، شمار پناهندگان غیر قانونی افغان در پاکستان به "چند صد هزار" نفر و تعداد پناهندگانی که اوراق اقامت دارند و از جانب کمیساریای سازمان ملل متحد ثبت نام گردیده اند، به "صدو بیست پنج هزار" می رسد.

رابعه علی سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در پیشاور، می گوید "آن عده پناهنده افغان که کارت اقامت با خود دارند، پلیس پاکستان حق باز داشت آنان را ندارد."

در همین رابطه مجنون گلاب، سرپرست سفارت افغانستان در اسلام، می گوید، او از دولت متبوع خویش خواسته تا در خصوص سرنوشت مهاجران افغان در پاکستان با مقامات ارشد این کشور به نتیجه نهایی برسد. زیرا به گفته مقامات سفارت افغانستان در پاکستان هنوز هزارها پناهنده افغان ثبت نام نشده اند و یا نتوانسته و یا نخواسته اند ثبت نام شوند.

سرپرست سفارت افغانستان در اسلام آباد در عین حال تاکید کرد که در پی بازداشت های اخیر که از طرف مقامات امنیتی و پلیس پاکستان در شهر های مختلف انجام یافته، با مقامات های ارشد پاکستان گفتگو کرده است.

آقای مجنوب گلاب می گوید: "او با امیر حیدر خان هوتی سروزیر ایالت سرحد پاکستان نیز صحبت کرده است و از وی خواسته تا در خصوص وضعیت بازداشت شدگان اخیر همکاری نماید. همچنان آقای گلاب وعده سپرد که او به زودی با رییس دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ( یو ان اچ سی آر) در این مورد صحبت های لازم را خواهد داشت."

این در حالیست که مقامات امنیتی و پلیس پاکستان اعلام داشته اند که آنعده از پناهندگان افغان که غیر قانونی در شهر های مختلف پاکستان بسر می برند، از پاکستان اخراج خواهند کرد.

ولی باتمام وعده و خواست های اخیر که از جانب مقامات افغانی و سازمان عالی امور پناهندگان اعلام گردیده، بیشتر پناهندگان از بازداشت های اخیر شکایت دارند. مهاجران افغان دلیل می آورند که آن ها نمی توانند از یک شهر به شهر دیگر آزادانه سفر کنند.

مطالب مرتبط