داستان از آزمون dev 010a -- حذف خواهد شد

داستان از آزمون dev 010a -- حذف خواهد شد