بیست نماینده به مجلس ایران اضافه می شود

مجلس

دولت ایران لایحه ای تهیه کرده که بر اساس آن بیست نفر به نمایندگان مجلس ایران اضافه می شود و تعداد نمایندگان مجلس از 290 نفر به 310 نفر خواهد رسید.

مصطفی محمد نجار وزیر کشور بعد از نشست هیات دولت به خبرنگاران گفته که بر اساس لایحه ای که وزارت کشور مشغول تهیه آن است، بیست نماینده به سقف نمایندگان مجلس اضافه می شود.

این لایحه پس از تصویب دولت برای قانونی شدن به مجلس فرستاده خواهد شد.

آقای محمد نجار گفت که کار مطالعاتی این لایحه آغاز شده است و پس از نهایی شدن و تکمیل مطالعات به دولت ارائه می شود و فکر می کنم تا پایان امسال این لایحه به دولت ارائه شود.

به گفته آقای محمد نجار، این لایحه با توجه به مطالعات گسترده ای صورت می گیرد که معاونت سیاسی وزارت کشور انجام داده و "باتوجه به ویژگی های انسانی، جغرافیایی و سیاسی و بر مبنای عدالت و پیشنهاد استانداری ها" این لایحه تهیه می شود.

بنابر قانون اساس ایران از سال 1368 هر ده سال یکبار ده نفر به تعداد نمایندگان مجلس افزوده می شود.

مجلس ایران هم اکنون 290 نماینده دارد و با افزودن بیست نماینده جدید، تعداد نمایندگان مجلس به 310 نفر خواهد رسید.

در مجلس ایران زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده دارند.

نمایندگان مجلس بر اساس قانون اساسی به طور مستقیم و با رای مخفی مردم انتخاب می شوند و دوره نمایندگی مجلس چهار سال است.

صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس باید از سوی هیات های اجرایی که وابسته به وزارت کشور و دولت هستند و شورای نگهبان تائید شود تا این افراد بتوانند در انتخابات شرکت کنند.