پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاریخچه اعدام‌های سیاسی در ایران

انتشار خبر اعدام معترضین در ایران ، نگرانی ها در مورد موج جدید اعدام های سیاسی در این کشور را تشدید کرده است.

گزارش علی همدانی، بی بی سی فارسی