ارائه خدمات پزشکی براساس جنسیت بیمار؟

طرح انطباق جنسیتی که مطابق آن ارائه خدمات پزشکی در بیمارستان ها برای بیماران زن توسط کارد زن و بیماران مرد هم توسط پرسنل مرد انجام می شود، مجددا توسط وزیر بهداشت ایران مطرح شده است. این طرح از مصوبات مجلس پنجم در ایران بود که تصویب آن واکنش های مختلفی را به همراه داشت.

مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت ایران گفته است که طرح انطباق جنسی در بیمارستان ها برای افزایش رضایت بیماران است. از دیگر دلایل طرح مجدد این مسئله ارائه خدمات مناسب عنوان شده است.

این در حالی است که نخستین باری که این طرح در زمان وزارت دکتر باقر لنکرانی بر وزارت بهداشت در دستور قرار گرفت، مورد انتقاد کارشناسان واقع شد. برخی از پزشکان و صاحبنظران با تاکید بر این مسئله که بیمار حق انتخاب پزشک را دارد، این نوع نگاه را در امر پزشکی نامناسب دانستند.

دکتر ایرج خسرونیا، رییس هیئت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، از جمله افرادی است که حق بیمار برای انتخاب پزشک را محترم می شمارد و به کمبودهای متخصصان زن یا مرد در برخی از رشته های پزشکی اشاره می کند. او می گوید "در حال حاضر تعداد پزشکان مرد در رشته های مختلف خیلی بیشتر از زنان است. اما با توجه به ورودی دانشگاه ها در سالهای اخیر و افزایش حضور زنان در رشته های مختلف، ممکن است در سالهای آینده تعداد متخصصان زنان بیشتر شود، اما در برخی از رشته های پزشکی و اکثر شهرستان ها کمبود متخصص زن مشهود است."

امیر پیام، خبرنگار بی بی سی و کارشناس مسائل اجتماعی نیز بر حق بیمار تاکید دارد و می گویدکه بر اساس موازین حقوق بشر هر فرد بیمار حق دارد درمانگر خود را انتخاب کند. از لحاظ روانشناسی نیز بیماران ترجیح می دهند در زمان درد متخصص مجرب داشته باشد و کمتر به مسئله جنسیت پزشک توجه می کنند. نخستین بیمارستانی که برای اجرایی نشان دادن این طرح افتتاح شد، بیمارستان مهدیه در منطقه شوش تهران بود که البته براساس گزارش های رسانه ها این بیمارستان همچنان با کمبودهای مختلف روبرو است.

دکتر خسرونیا با اشاره به همین بیمارستان ها می گوید: "بیمارستان هایی که تجهیز شد عملا نتوانست پاسخگو باشد زیرا در برخی از بیمارستان ها که تمام کادر آن زن بودند، برای برخی از کارها نیاز به پرسنل مرد بود . در جراحی های حساس زنان به مردان مراجعه می کنند و اعتقادی به اینکه زنان باید جراحی کنند ندارند. طرح انطباق جنسیتی قبلا هم اجرا شده و فکر کنم این بار نیز عملی نشود."

اجرای چنین طرحی ممکن است مورد توجه گروهی از بیماران قرار گیرد اما نباید این مسئله را از نظر دور داشت که برای آن دسته از بیمارانی که چنین نیازی را احساس می کنند کادر پزشکی هم جنس وجود دارد. نکته اساسی در این مسئله، توجه به حق انتخاب بیماران است.

از طرفی متخصصان برخی رشته های پزشکی در ایران صرفا مرد یا زن هستند و کمبود این نیروها به دلیل عدم علاقه عمومی به انتخاب این رشته های خاص است. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند طرح انطباق جنسیتی نیز همانند برخی دیگر از طرح های مطرح شده در این حوزه مطالعه نشده و ناکارآمد است.

مطالب مرتبط