پژواک: ضعف و قوت های حکومت محمد رضا پهلوی

برنامه پژواک

با سپری شدن سی سال از درگذشت محمد رضا شاه پهلوی بحث در مورد نکات قوت و ضعف دوران حکومت او همچنان در میان صاحبنظران ایرانی ادامه دارد.

با توجه به کاستی ها و دستاوردهای گوناگون دوران حکومت شاه، کماکان در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که آیا برآیند عملکرد او برای کشور ایران مثبت بود؟

آیا سرنگونی شاه نتیجه طبیعی ضعفهای حکومت پهلوی بود یا اینکه ریشه در عوامل دیگر مثلا دخالت قدرت های خارجی داشت؟

سرانجام آنکه آیا دومین پادشاه سلسله پهلوی در صورت باقی ماندن در قدرت از امکان اصلاح عملکرد خود و جلوگیری ازبروز یک انفجار اجتماعی برخوردار بود یا خیر؟

در برنامه این هفته پژواک این پرسشها را با علی اصغر حاج سید جوادی نویسنده و فعال سیاسی و سیروس آموزگار وزیر اطلاعات و جهانگردی در کابینه شاپور بختیار در میان گذاشته ایم.

برنامه رادیویی پژواک به بررسی رویدادها و مباحث مختلفی در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران اختصاص دارد. شما می توانید این برنامه را هر پنج شنبه شب در نیمه دوم برنامه جام جهان نما بشنوید. این برنامه همچنین جمعه شب ها تکرار می شود و شما می توانید آن را از وبسایت ما نیز بشنوید و از طریق همین سایت دیدگاه ها و نظرات خود را در باره برنامه یا سخنان میهمانان برنامه به این نشانی بفرستید:

pezhwak@bbc.co