پژواک: پیامدهای سیاسی ۳۰ ساله یک جنگ هشت ساله

سی سال از آغاز جنگ و ۲۲ سال از پایان جنگ ایران و عراق می گذرد، اما در تمامی ۳۰ سال گذشته، این جنگ یکی از اصلی ترین عناصر تعیین کننده عرصه سیاست در ایران بوده است.

به دیگر سخن، هم در دوران جنگ و هم پس از آن، سیاست تابعی از تحولات در جبهه های نبرد و یا چگونگی مواجهه نیروهای موثر در جنگ بوده است.

با آغاز جنگ، شعارها و آرمان های انقلاب سال ۵۷، به صورت جای خود را به شعارها و آرمان هایی تازه دادند. به همان نسبت، آنان که جنگ را اداره می کردند، در عرصه سیاست نیز جایگزین نیروهایی شدند که در مبارزه با نظام شاهنشاهی و پیروزی انقلاب نام و نقشی پررنگ تر داشتند.

در برنامه این هفته پژواک، جمشید برزگر به همراه علی الفونه، صاحب نظر در مسایل سیاسی و نظامی ایران و نویسنده کتابی در زمینه تاثیرات سیاسی جنگ و مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی و سردبیر سابق روزنامه آفتاب یزد، هر دو در آمریکا به بررسی همین موضوع پرداخته است.

* برنامه رادیویی پژواک به بررسی رویدادها و مباحث مختلفی در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران اختصاص دارد. شما می توانید این برنامه را هر پنج شنبه شب در نیمه دوم برنامه جام جهان نما بشنوید. این برنامه صبح هر جمعه هم در برنامه چشم انداز بامدادی تکرار می شود و شما می توانید آن را از وبسایت ما نیز بشنوید و از طریق همین سایت دیدگاه ها و نظرات خود را در باره برنامه یا سخنان میهمانان برنامه به این نشانی بفرستید:

pezhwak@bbc.co.uk