پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه امیر پیام با خسرو منصوریان، رئیس انجمن حمايت و ياری آسيب ديدگان اجتماعی درباره روسپیگری

مصاحبه امیر پیام با خسرو منصوریان، رئیس انجمن حمايت و ياری آسيب ديدگان اجتماعی درباره روسپیگری