آیا دستمزدها هم به سطح خلیج فارس می‌رسد؟

در هفته‌های اخیر تلاش کردیم در گزارش‌های مختلف و در گفتگو با کارشناسان، آثار احتمالی آغاز حذف تدریجی یارانه‌ها را بر اقتصاد ایران بررسی کنیم. اما مسئله‌ای که در ماه‌های اخیر کمتر در رسانه ها مطرح شده، دستمزدها در ایران است و پاسخ به این سوال که حالا با نزدیک شدن قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های خلیج فارس آیا سطح دستمزدها هم تغییر می کند؟

هفته آینده تلاش می کنیم با سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس، سطح دستمزدها و مخصوصا حداقل دستمزد کارگران و سطح هزینه ها را با ایران مقایسه کنیم. در ایران برنامه های دولت، دستوئر کار مجلس و لاب ه لای قوانین تازه تصویب شده به دنبال نشانه هایی افزایش حقوق کارگران می گردیم از کارگران می پرسیم که آیا دخل و خرجشان با هم می خود یا خیر. سراغ کارشناسان اقتصادی هم می رویم و می پرسیم چه عواملی حداقل دستمزد را تعیین می کند و علت فاصله دستمزدها در کشور های مختلف چیست؟