زمان تحویل سال در چند نقطه جهان

تحویل سال در ایران:

ساعت دو و ۵۰ دقیقه و ۴۵ ثانیه صبح دوشنبه اول فروردین ۱۳۹۰

گرینویج:

ساعت ۲۳ و ۲۰ دقیقه و ۴۵ ثانیه یکشنبه ۲۰ مارس ۲۰۱۱

لس آنجلس:

ساعت ۱۶ و ۲۰ دقیقه و ۴۵ ثانیه یکشنبه ۲۰ مارس ۲۰۱۱

اروپای مرکزی:

ساعت ۲۰ دقیقه و ۴۵ ثانیه صبح دوشنبه ۲۱ مارس ۲۰۱۱

کابل:

ساعت سه و ۵۰ دقیقه و ۴۵ ثانیه صبح دوشنبه اول حمل ۱۳۹۰