دویست دانشجوی ایرانی به سمت بحرین حرکت کردند

۲۰۰ دانشجوی متحصن در سواحل جنوب ایران، با کشتی عازم بحرین شدند.

به گزارش خبرگزاریهای ایران، عباس عالی زاده سخنگوی این دانشجویان روز جمعه، دوم اردیبهشت، این کار را در راستای کمک به مردم بحرین توصیف کرد و گفت:" برای این حرکت خودجوش هیچ مجوزی صادر نشده و کشتی ها نیز کاملا شخصی است."

این دویست دانشجو از دانشجویان دانشگاههای جنوب کشور هستند که در سواحل خلیج فارس تحصن کرده اند.

آقای عالی زاده گفت: دانشجویان بر اقدام خود تاکید دارند و امیدوارند در مسیر خود با هیچ مانعی روبرو نشوند تا بتوانند به مردم مظلوم بحرین کمک کنند.