'اکثر فرودگاه های ایران زیان می‌دهند'

فتاح رضوانی، مدیرکل فرودگاه بین المللی سردار جنگل در رشت از زیان ده بودن این فرودگاه خبر داده و گفته که "از مجموع ۵۴ فرودگاه کشور ۵۰ فرودگاه جزو فرودگاه های زیان ده محسوب می شوند که فرودگاه رشت نیز از آن جمله است."

آقای رضوانی گفت: "اگر تقاضا برای فرودگاه از سوی شرکت های هواپیمایی باشد و استقبال خوبی از ناحیه مردم انجام شود به یقین فرودگاه فعال تر و از حالت ضرردهی به سود دهی" خواهند رسید.

مدیرکل فرودگاه بین المللی سردار جنگل با اشاره به امکانات فرودگاه رشت گفت: "از یک طرف استقبال مردم کم است و طرف دیگر فعالیت های بخش های خصوصی به ویژه بخش هایی که می توانند در امر حمل و نقل هوایی فعال باشند، بسیار محدود است."

به گفته آقای رضوانی از عوامل مهم زیان دهی فرودگاه رشت نبود شرکت های فعال و متنوع هواپیمایی در استان است.