پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش تولید و مصرف 'شیشه' در ایران

ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران می گوید ماده محرک شیشه ارزان شده و مصرفش بیشتر و جنوب و جنوب غرب تهران مرکز تولید شیشه است. نیروی انتظامی گفته باند قاچاق شیشه را با ۲۲۴ کیلوگرم شیشه دستگیر کرده و ۲۰ آزمایشگاه را هم بسته است. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفته پارسال ۵۵ هزار نفر در ارتباط با مصرف یا توزیع شیشه دستگیر شده اند.

فرزد کاظم زاده گزارش می‌دهد