ساختار وزارت امور خارجه ایران تغییر می‌کند

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران از موافقت رئیس جمهوری این کشور با کاهش تعداد معاونت‌ها و ادارات کل این وزارتخانه خبر داد.

به گفته آقای صالحی، این کار وزارت امور خارجه را "چابک تر" می کند و باعث افزایش کار کارشناسی در آن می شود.

وزیر امور خارجه ایران گفت: "در حال حاضر تعداد مدیران وزارت امور خارجه بیش از کارشناسان است و هدف ما این است که تعداد کارشناسان بیشتر از مدیران شود".