پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نرخ دیه افزایش خواهد یافت

این روزها در ایران همه جا از قیمت شتر حرف می زنند، که در شریعت اسلام مبنای محاسبه خونبها یا دیه انسان است. قوه قضائیه گفته دیه از هفته آینده دو برابر می شود چون قیمت شتر از زمان تعیین نرخ قبلی دو برابر شده. این تصمیم خیلی ها را خوشحال کرده اما صدای دولت و شرکتهای بیمه را در آورده.

مجید خیام دار گزارش می دهد.